Kinderopvang ZON!

Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden

Kinderopvang ZON!

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In de plaatsingsovereenkomst wordt verstaan onder:

 • Verhuurder: Kinderopvang ZON!
 • Huurder: de ouder / verzorger die gebruik maakt van een (deel van een) kindplaats.
 • Kindplaats: de  plaats (verzorging/pedagogische begeleiding) die vereist is voor een kind van 0 tot 13 jaar, dat gedurende alle werkdagen van een week verblijft in een kindercentrum.
 • Groep: een organisatorische eenheid binnen het kindercentrum met een afgewogen aantal kindplaatsen (conform de normen in de CAO Kinderopvang).
 • Werkdag: alle dagen van de week met uitzondering van zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen, alsmede enkele jaarlijks te benoemen sluitingsdagen.
 • Dagdeel:voor de naschoolse opvang is een dagdeel de tijd na de reguliere schooltijd tot 18.30 uur  en in de vakanties van 8.00 tot 13.00 uur en van 13.00 tot 18.30 uur.

Voor de voorschoolse opvang is een dagdeel de tijd voor de reguliere schooltijd tot 8.30 uur.

Artikel 2 Looptijd en ingangsdatum van de overeenkomst

 • Vanaf 1 maand na de ingangsdatum van de overeenkomst hebben beide partijen het recht deze overeenkomst schriftelijke te beëindigen, c.q. te wijzigen met een opzegtermijn van 1 maand.
 • De minimale looptijd voor NSO  vakantie-opvang is 1 jaar.
 • Deze overeenkomst wordt bij de VSO- en NSO-kinderen automatisch beëindigd zodra het betreffende kind de leeftijd heeft bereikt om de basisschool te verlaten.
 • Geen opzegtermijn geldt bij het overlijden van het kind.

Artikel 3 Aantal kindplaatsen / dagdelen

De minimale afname bij de voor- en  naschoolse opvang is 1 dagdeel.

Artikel 4 Weigering tot plaatsing / weigering tot opvang

Criteria voor weigering van plaatsing of weigeren van opvang zijn:

 • Niet ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst.
 • Niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting (na 3 maanden intrekken kindplaats) .
 • Besmettelijke ziekte van het kind.
 • Ernstige ontwikkelingsproblematiek bij het kind waardoor het functioneren in een groep voor het kind zelf niet wenselijk is.

Artikel 5 Openstelling kindercentrum

De locaties van Kinderopvang ZON! zijn het hele jaar geopend met uitzondering van:

 • Algemeen erkende feestdagen
 • De dagen tussen Kerst en Nieuwjaar
 • De dag na Hemelvaart
 • De middelste 2 weken van de zomervakantie (geldt alleen voor nso en niet voor het kinderdagverblijf)
 • 1 studiedag voor het personeel van Kinderopvang ZON!

Artikel 6 Facturering

De kosten van kinderopvang worden door de huurder per maand vooraf voldaan door middel van een automatisch incasso.

Artikel 7 Niet vervullen kindplaatsen / dagdelen

Indien de huurder het aantal overeengekomen kindplaatsen / dagdelen niet daadwerkelijk benut,  is desondanks het volledige in deze overeenkomst genoemde bedrag verschuldigd.

Artikel 8 Aanpassing prijs per kindplaats

Per 1 januari en per 1 juli van elk jaar kan een aanpassing van de prijs per kindplaats plaatsvinden op basis van het prijsindexcijfer en de ontwikkelingen in de CAO Kinderopvang en/of politieke ontwikkelingen.

Prijsaanpassingen zullen minimaal 2 maanden van te voren schriftelijk aan huurder worden gemeld.

Artikel 9 Privacy

De werkzaamheden van de verhuurder brengen met zich mee dat een persoonsregistratie van de opgevangen kinderen moet worden bijgehouden, waarbij ook gegevens van ouders/verzorgers opgenomen worden. Ten behoeve van de werkzaamheden van de leidsters zal hen relevante informatie worden verstrekt. De leidsters zijn geheimhouding van de hen toevertrouwde informatie verplicht.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

Verhuurder heeft een aansprakelijkheidsverzekering en een ongevallenverzekering afgesloten voor de periode dat de kinderen daadwerkelijk gebruik maken van de opvang. Voor alle andere schadegevallen, van welke aard dan ook, die niet onder genoemde polis gedekt zijn, sluit verhuurder iedere verdere aansprakelijkheid uit.

Artikel 11 Klachtenregeling

Verhuurder is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Artikel 12 Algemene bepalingen

In die gevallen waarin de plaatsingsovereenkomst niet voorziet,  streven partijen naar een oplossing in redelijkheid en billijkheid.

Artikel 13 Geschillen

Alle  geschillen die uit de plaatsingsovereenkomst voortvloeien, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.