Kinderopvang ZON!

Wet Kinderopvang

Op 1 januari 2005 is de wet Kinderopvang in werking getreden. De Wet kinderopvang regelt de kwaliteit en de financiering van de kinderopvang. Uitgangpunt is dat kinderopvang een zaak is van ouders, werkgevers en overheid. Ouders die werken en voor hun kinderen zorgen, kunnen een tegemoetkoming van het Rijk krijgen (kinderopvangtoeslag). Voor het aanvragen/wijzigen van de tegemoetkoming kinderopvang 2014 kunt u terecht op de website van de belastingdienst www.toeslagen.nl of bellen met de Belastingtelefoon 0800-0543.

Er is goed nieuws voor ouders die gebruik maken van kinderopvang. Vanaf januari 2014 stelt de overheid 100 miljoen euro extra beschikbaar voor kinderopvang. 50 miljoen euro gaat naar ouders met een middeninkomen. Zij zullen meer kinderopvangtoeslag ontvangen voor het eerste kind. De andere 50 miljoen euro komt ten goede aan ouders met hogere inkomens. Ouders met een inkomen boven de 105.000 euro krijgen weer recht op een vaste vergoeding van 18 procent van de kosten voor kinderopvang voor hun eerste kind. Bovendien maakte de overheid eerder al bekend dat de maximum uurtarieven voor de kinderopvangtoeslag per januari verhoogd worden. Dit maximum uurtarief waarover kinderopvangtoeslag berekend wordt, bedraagt momenteel €6,46 per uur voor kinderdagopvang en €6,02 per uur voor buitenschoolse opvang. Deze tarieven worden verhoogd naar respectievelijk €6,70 en €6,25 per uur. Op de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u hierover meer informatie

Kwaliteitshandhaving
Met de Wet kinderopvang regelt de overheid ook de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet zijn basiskwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht het kindercentrum of gastouderbureau te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook zijn zij verplicht ouders te informeren over het gevoerde beleid. Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken zoals bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van veiligheid, openingstijden en de prijs. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD voert daarom regelmatige inspecties uit. Kindercentra en gastouderbureaus die aan alle eisen voldoen, worden in een register bij de gemeente opgenomen.

Ouders hebben alleen recht op een tegemoetkoming van de overheid als het kindercentrum of gastouderbureau waarvan zij gebruik maken geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). De locaties van ZON! zijn allemaal opgenomen in het LRK. Klik hier voor een overzicht van onze locaties met het bijbehorende LRK-nummer.